Prology DVS-1345T manual

Prology DVS-1345T
8.4 · 1
PDF manual
 · 48 páginas
Inglés
manualPrology DVS-1345T
Ñîäåðæàíèå
Íàçíà÷åíèå ...............................................................................................................................................2
Ôóíêöèè óñòðîéñòâà .............................................................................................................................3
Êîìïëåêò ïîñòàâêè ...............................................................................................................................3
Äëÿ áåçîïàñíîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà ......................................4
Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íà ïåðåäíåé ïàíåëè ..............................................................................6
Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ .......................................8
Âíóòðåííÿÿ ïàíåëü ............................................................................................................................10
Èñïîëüçîâàíèå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ........................................................10
Óñòàíîâêà áàòàðååê â ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ..............................................10
Èíòåðàêòèâíàÿ ñåíñîðíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ñ ãðàôè÷åñêèì èíòåðôåéñîì ....11
Îáùèå îïåðàöèè .................................................................................................................................11
Óïðàâëåíèå ðàäèîïðèåìíèêîì ....................................................................................................13
Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû RDS (Radio Data System) ..........................................................15
Ðåæèì ÒÂ-òþíåðà ..............................................................................................................................17
Îñíîâíûå îïåðàöèè óïðàâëåíèÿ âîñïðîèçâåäåíèåì äèñêîâ .......................................18
Äåòàëüíîå îïèñàíèå ôóíêöèé ïðîèãðûâàòåëÿ äèñêîâ .....................................................19
Ðåæèì Bluetooth ..................................................................................................................................23
Èñïîëüçîâàíèå êàðò ïàìÿòè USB/SD ......................................................................................24
Îñíîâíûå îïåðàöèè ïî èçìåíåíèþ íàñòðîåê óñòðîéñòâà ..............................................25
Ìåíþ ñèñòåìíûõ íàñòðîåê «SYSTEM» .............................................................................25
Ìåíþ ÿçûêîâûõ íàñòðîåê «LANGUAGE» .........................................................................27
Ìåíþ àóäèîíàñòðîåê «AUDIO» ..............................................................................................27
Ìåíþ íàñòðîåê èçîáðàæåíèÿ «VIDEO» .............................................................................28
Ðåæèì ñïåöèàëüíûõ íàñòðîåê óñòðîéñòâà ......................................................................29
Ðàçäåë «Radio» ..............................................................................................................................29
Ðàçäåë «BT» ....................................................................................................................................30
Ðàçäåë «TV MENU» .....................................................................................................................30
Ðàçäåë «SETUP MENU» ............................................................................................................30
«TS Calibrate» .................................................................................................................................31
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ..................................................................................32
Îáùèå ñîâåòû ïî óñòàíîâêå óñòðîéñòâà .................................................................................33
Ñúåìíàÿ ïåðåäíÿÿ ïàíåëü .............................................................................................................36
Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîâîäîâ óñòðîéñòâà .............................................................................37
Âîñïðîèçâîäèìûå äèñêè è ôîðìàòû ........................................................................................38
Òåõíè÷åñêèå äîïóñêè íà âîçìîæíûå íåçíà÷èòåëüíûå äåôåêòû èçîáðàæåíèÿ ...39
Ýêñïëóàòàöèîííûå îãðàíè÷åíèÿ è òåêóùèé ðåìîíò ..........................................................40
Äëÿ áåçîïàñíîãî óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì ..........................................................................43
Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ äèñêàìè .......................................................44
Õðàíåíèå, òðàíñïîðòèðîâàíèå, ðåñóðñ, óòèëèçàöèÿ ..........................................................45
Ãàðàíòèè ïîñòàâùèêà .......................................................................................................................45
Ðåêîìåíäîâàíî ïðîèçâîäèòåëåì ...............................................................................................46
Äëÿ çàìåòîê ...........................................................................................................................................47

Manual

Ver el manual de Prology DVS-1345T aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Radios de coche y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Prology DVS-1345T o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Prology DVS-1345T y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Prology DVS-1345T proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

Prology DVS-1345T especificaciones

A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Prology DVS-1345T.

General
Marca Prology
Modelo DVS-1345T
Producto Radio de coche
Idioma Inglés
Tipo de archivo Manual de usuario (PDF)

Preguntas frecuentes

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Prology DVS-1345T más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados