Philips Viva Collection HR2168 manual

Philips Viva Collection HR2168
7.2 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Español
manualPhilips Viva Collection HR2168
注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
HR2160
HR2161
HR2167
HR2168
HR2170
HR2171
HR2068

www.philips.com/welcome

技术规格如有变更,恕不另行通知© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.保留所有权利HR2160_61_67_68_70_71_2068_ROW_UM_V1.0 3140 035 31871
1
English
a Motor unit with control knobb Pulse settingc Speed settingsd Ice buttone Plastic blender blade unitf Plastic blender jar (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)g Level indicationh Lid of plastic blender jari Opening in lidj Measuring cupk Filter (HR2168/HR2167 only)l Glass blender blade unitm Glass blender jar (HR2170 only)n Level indicationo Lid of glass blender jarp Opening in lidq Measuring cupr Coupling units Chopper bowl (HR2168 only)t Chopper blade unitu Chopper lidv Mill blade unitw Mill beaker (HR2168/HR2167/HR2161 only)x Stainless steel jar (HR2171)y Level indicationz Lid of stainless steel jar{ Opening in lid
Español
a Unidad motora con rueda de controlb Posición Pulsec Selector de velocidadd Botón para picar hieloe Unidad de cuchillas de la batidora de plásticof Jarra de plástico de la batidora (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)g Indicación de nivelh Tapa de la jarra de plástico de la batidorap Ouverture à couvercleq Verre doseurr Unité d’assemblages Bol du hachoir (HR2168 uniquement)t Ensemble lames du hachoiru Couvercle du hachoirv Ensemble de lames du moulinw Bol du moulin (HR2168/HR2167/HR2161 uniquement)x Bol en acier inoxydable (HR2171)y Indication du niveauz Couvercle du bol en acier inoxydable{ Ouverture à couvercle
Indonesia
a Unit motor unit dengan kenop kontrolb Setelan pulsac Setelan kecepatand Tombol ese Unit pisau blender blastikf Tabung blender plastik (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)g Indikator ukuranh Tutup tabung blender plastiki Lubang pada tutupj Gelas takark Filter (HR2168/HR2167 saja)l Unit pisau blender kacam Tabung blender kaca ((HR2170 saja)n Indikator ukurano Tutup tabung blender kacap Lubang pada tutupq Gelas takarr Unit sambungans Mangkuk pencacah (HR2168 saja)t Unit pisau perajangu Tutup pencacahv Unit pisau penggilingw Gelas gilingan (HR2168/HR2167/HR2161 saja)x Tabung baja anti karat (HR2171)y Indikator ukuranz Tutup tabung baja anti karat{ Lubang pada tutup
한국
a 절기가 있는 본체
b 순간작동 설정c 속도 설정d 얼음 버튼
e 라스틱 용기 칼날
f 라스틱 블렌 (HR2168/
HR2167/HR2161/HR2160)g 용량 표시
h 라스틱 블렌
i 덮개 구멍j 계량컵
k (HR2168/HR2167 모델 )
l 유리 용기 칼날
m 블렌 (HR2170 모델 )
n 용량 표시
o 렌더 용기 뚜껑
p 덮개 구멍q 계량컵r 결합부
s 지기 용기(HR2168 모델 )
t 다지기 칼날부
u 지기 용기 뚜껑
v 분쇄기 칼날
w 쇄기 용기(HR2168/HR2167/HR2161
모델만 해당)
x 테인리 (HR2171)
y 용량 표시
z 테인리
{ 덮개 구멍
Bahasa Melayu
a Unit motor dengan tombol kawalanb Seting denyutanc Seting kelajuand Butang Aise Unit pisau pengisar plastikw โถบด (HR2168/HR2167/HR2161 เทานั้น)x โถสแตนเลสสตีล (HR2171)y ขีดแสดงระดับz ฝาโถสแตนเลสสตีล{ ชองเติมบนฝาปด
Tiếng Việt
a B phn mô-tơ có núm điều chỉnhb Cài đặt nhồic Cài đặt tốc đd Nút xay nưc đe B lưỡi cắt của my xay bằng nhựaf Bình my xay bằng nhựa (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)g Chỉ bo mứch Nắp của cối xay bằng nhựai Lỗ trên nắpj Cốc đnh lưngk B lọc (chỉ có ở kiểu HR2168/HR2167)l B lưỡi cắt của my xay bằng thủy tinhm Bình my xay bằng thủy tinh (chỉ có ở kiểu HR2170)n Chỉ bo mứco Nắp bình my xay bằng thủy tinhp Lỗ trên nắpq Cốc đnh lưngr B nốis Tô my cắt (chỉ có ở kiểu HR2168)t Dao xay thtu Nắp my cắtv B lưỡi cắt my nghiềnw Cốc nghiền (chỉ có ở kiểu HR2168/HR2167/HR2161)x Bình bằng thép không gỉ (HR2171)y Chỉ bo mứcz Nắp của bình bằng thép không gỉ{ Lỗ trên nắp
简体中文
a 带控制旋钮的马达装置b 脉冲设置c 可调速度装置d 碎冰按钮e 塑料搅拌杯刀片组件f 塑料搅拌杯 (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)g 水位标记h 塑料搅拌杯盖i 搅拌杯上盖设加料口j 量杯k 过滤网(仅限于 HR2168/HR2167
l 玻璃搅拌杯刀片组件m 玻璃搅拌杯(仅限于 HR2170
n 水位标记o 玻璃搅拌杯盖p 搅拌杯上盖设加料口q 量杯r 耦合装置s 切碎器加工杯(仅限于 HR2168
t 切碎器刀片组件u 切碎器盖v 碾磨器刀片组件w 碾磨杯(仅限于 HR2168/HR2167/HR2161
x 不锈钢杯 (HR2171)y 水位标记z 不锈钢杯盖{ 搅拌杯上盖设加料口
繁體中文
a 有控制鈕的摩打裝置b 瞬間加速設定c 速度設定d 碎冰按鈕e 塑膠壺攪拌機刀片裝置f 塑膠壺攪拌機(HR2168/HR2167/HR2161/HR2160
g 刻度標示h 塑膠果汁壺易揭開蓋i 上蓋開口j 量杯k 濾網(限 HR2168/HR2167
l 玻璃壺攪拌機刀片裝置i Abertura de la tapaj Vaso medidork Filtro (sólo modelos HR2168/HR2167)l Unidad de cuchillas de la batidora de cristalm Jarra de cristal de la batidora (sólo modelo HR2170)n Indicación de nivelo Tapa de la jarra de cristal de la batidorap Abertura de la tapaq Vaso medidorr Unidad de acoplamientos Recipiente de la picadora (sólo modelo HR2168)t Unidad de cuchillas de la picadorau Tapa de la picadorav Unidad de cuchillas del molinillow Vaso del molinillo (sólo modelos HR2168/HR2167/HR2161)x Jarra de acero inoxidable (HR2171)y Indicación de nivelz Tapa de la jarra de acero inoxidable{ Abertura de la tapa
Français
a Bloc moteur avec bouton de commandeb Position Pulsec Réglages de vitessed Bouton Icee Ensemble lames du bol mélangeur en plastiquef Bol mélangeur en plastique (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)g Indication du niveauh Couvercle du bol mélangeur en plastiquei Ouverture à couverclej Verre doseurk Filtre (HR2168/HR2167 uniquement)l Ensemble lames du bol mélangeur en verrem Bol mélangeur en verre (HR2170 uniquement)n Indication du niveauo Couvercle du bol mélangeur en verref Balang pengisar plastik (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)g Penunjuk parash Tudung balang pengisar plastiki Lubang pada tudungj Cawan penyukatk Penapis (HR2168/HR2167 sahaja)l Unit pisau pengisar kacam Balang pengisar kaca (HR2170 sahaja)n Penunjuk paraso Tudung balang pengisar kacap Lubang pada tudungq Cawan penyukatr Unit gandingans Mangkuk pencincang (HR2168 sahaja)t Unit pisau pencincangu Tudung pencincangv Unit pisau pengisarw Bikar pengisar (HR2168/HR2167/HR2161 sahaja)x Balang keluli tahan karat (HR2171)y Penunjuk parasz Tudung bagi balang keluli tahan karat{ Lubang pada tudung
Português
a Motor com botão de controlob Função “Pulse”c Níveis de velocidaded Botão “Ice”e Lâminas da liquidicadora em plásticof Copo misturador em plástico (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)g Indicação de nívelh Tampa do copo misturador plásticoi Abertura na tampaj Copo medidork Filtro (apenas nos modelos HR2168/HR2167)l Lâminas da liquidicadora em vidrom Copo misturador em vidro (apenas no modelo HR2170)n Indicação de nívelo Tampa do copo misturador de vidrop Abertura na tampaq Copo medidorr Encaixes Taça da picadora (apenas nos modelos HR2168)t Lâminas picadorasu Tampa da picadorav Lâminas do moinhow Copo do moinho (apenas nos modelos HR2168/HR2167/HR2161)x Copo em aço inoxidável (HR2171)y Indicação de nívelz Tampa do copo em aço inoxidável{ Abertura na tampa
ภาษาไทย
a แทนมอเตอรแบบมีปุ่มควบคุมการทำางานb ปุ่ม Pulsec การตั้งระดับความเร็วd ปุ่มบดนแข็งe ชุดใบมีดโถป่นพลาสติกf โถป่นพลาสติก (HR2168/HR2167/HR2161/HR2160)g ขีดแสดงระดับh ฝาปดโถป่นพลาสติกi ชองเติมบนฝาปดj ถวยตวงk แผนกรอง (HR2168/HR2167 เทานั้น)l ชุดใบมีดโถป่นแกวm โถป่นแกว (เฉพาะรน HR2170)n ขีดแสดงระดับo ฝาปดโถป่นแกวp ชองเติมบนฝาปดq ถวยตวงr ชุดอุปกรณสำาหรับเชื่อมตอ (Coupling unit)s โถบดสับ (HR2168 เทานั้น)t ชุดใบมีดโถสับu ฝาปดโถบดสับv ชุดใบมีดของโถบดm 玻璃壺攪拌機(限 HR2170
n 刻度標示o 玻璃果汁壺蓋p 上蓋開口q 量杯r 組合座s 碎肉機(限 HR2168
t 碎肉機刀片裝置u 碎肉機蓋v 研磨機裝置w 研磨機(限 HR2168/HR2167/HR2161
x 不鏽鋼攪拌杯 (HR2171)y 刻度標示z 不鏽鋼攪拌杯蓋{ 上蓋設有開口
HR2168, HR2167HR2168HR2170 HR2168, HR2167 HR2161HR2168, HR2167HR2161, HR2160
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
lrv
w
s
t
u
m
n
o
p
q
z
{
x
y
TH คู่มือผู้ใช้VI Hướng dẫn sử dụngZH-CN 用户手册ZH-TW 使用手冊
AR
FA
EN User manualES Manual del usuarioFR Mode d’emploiIN Buku Petunjuk PenggunaKO 사용 설명서MS-MY Manual penggunaPT Manual do utilizador
产品
:飞利浦搅拌机
型号
HR2168/
HR2171
额定电压
220V
额定频率
50Hz
额定输入功率
600 W
生产日期
:请见产品本体
产地
:中国
珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司中国珠海市三灶镇琴石工业区全国顾客服务热线:4008 800 008 本产品根据国标GB4706.1-2005, GB4706.30-2008
制造
2
6
(MAX)(MAX)
90 sec.MAX500 g
60 - 90 sec.MAX750 ml
60 - 120 sec.MAX1000 ml
30 - 60 sec.MAX1000 ml
60 - 90 sec.MAX750 ml
5 x P - 6 x P5 x
5 x P - 8 x PP50 - 150 g
5 x P - 10 x PP50 - 200 g
7 x P - 10 x PP10 - 20 g
20 - 30 sec.P75 - 150 g
30 sec.P150 g30 sec.P150 g
30 sec.P100 - 200 g
30 sec.P25 - 150 g
30 sec.P5 - 25 g
30 sec.P25 - 75 g
30 sec.P25 - 75 g
30 sec.P25 - 50 g
10 sec.P25 - 75 g
10 sec.P20 - 40 g
3
4
5
7

a b c d e 
f HR2168/HR2167/( 
)HR2161/HR2160g 
h  
i j 
k ) HR2168/HR2167( 
l 
m ) HR2170( 
n 
o  
p q r 
s ) HR2168(  
t 
u  
v 
w HR2168/HR2167/HR2161(  
)
x )HR2171( 
y 
z  
 }

a b c d e 
f HR2168/( 
)HR2167/HR2161/HR2160g h i j 
k )HR2168/HR2167 ( 
l 
m ( 
)HR2170n o p q r 
s )HR2168 ( 
t u v 
w HR2168/HR2167/ ( 
)HR2161
x )HR2171( 
y z   }
常见问题
如果产品不能工作或无法正常工作,请先检查下面的列表或访问飞利浦网站 www.philips.com/welcome。如果该列表中或网站上未提及您遇到的问题,则产品可能存在瑕疵。在此情况下,建议您将产品送往经销商处或经授权的飞利浦服务中心。问题 回答我能用洗碗机清洗所有可拆卸部件吗?可以,马达装置以及切碎器的耦合装置(仅限于特定型号)
除外。
搅拌杯中可否灌入沸腾的热液体?不能,须待热液体冷却至 80°C/175°F,以避免损坏搅拌
杯。
在加工期间,马达为什么会发出异味?在最初的几次使用中,新产品会散发出异味或者冒烟,都是很常见的。使用几次之后就不会出现这种现象了。产品使用时间过长也会散发出异味或冒烟。此时必须将控制钮设定为 0,让产品冷却 60 分钟。
8

Manual

Ver el manual de Philips Viva Collection HR2168 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Batidoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips Viva Collection HR2168 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Philips Viva Collection HR2168 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Philips Viva Collection HR2168 proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

Philips Viva Collection HR2168 especificaciones

A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Philips Viva Collection HR2168.

General
Marca Philips
Modelo Viva Collection HR2168 | HR2168/40
Producto Batidora
EAN 6947265401712
Idioma Español, Portugués, Inglés
Tipo de archivo Manual de usuario (PDF)
Material
Material de las jarras SAN
Material de la cuchilla Acero inoxidable
Material de la carcasa Polipropileno (PP)
Control de energía
Potencia 600 W
Voltaje de entrada AC 220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz
Diseño
Almacenamiento de cable Si
Tipo Batidora de vaso
Tazón extraible Si
Fácil de limpiar Si
Cuchilla desmontable Si
Tapa con orificio de llenado Si
Color del producto Blanco
Desempeño
Molino Si
Picadora Si
Capacidad del tazón 2 L
Función de impulso Si
Picahielos Si
Contenido del embalaje
Taza de medición Si
mostrar más

Preguntas frecuentes

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips Viva Collection HR2168 más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados