Philips Viva Collection HD4678 manual

Philips Viva Collection HD4678
5.4 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Español
manualPhilips Viva Collection HD4678
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.
Warning
- Avoid spillage on the connector
- Do not misuse this kettle for other than its intended
use to avoid potential injury
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord,
the base or the kettle itself is damaged. If the mains
cord is damaged, you must have it replaced by Philips,
a service centre authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from
8 years and above and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children shall not play with the appliance.
and by clients in hotels, motels and other residential
type environments.
Boil-dry protection
This kettle is equipped with boil-dry protection: it switches off automatically if
you accidentally switch it on with no or not enough water in it. Let the kettle
cool down for 10 minutes and then lift the kettle off its base. Then the kettle
is ready for use again.

This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic elds (EMF).
support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.

1. To prepare water with the right temperature for green tea, turn the knob
to the Green Tea setting.
2. To prepare water with the right temperature for coffee, turn the knob to
the Coffee setting.
3. To prepare water with the right temperature for black tea, turn the knob
to the Black Tea setting.
Note: To interrupt the heating or boiling process, switch off the kettle.
Cleaning
- Always unplug the base before you clean it
- Never immerse the kettle or its base in water.

Clean the outside of the kettle and the base with a
moistened soft cloth.
Caution: Do not let the moist cloth come into contact with
the cord, the plug and the connector of the base.

Depending on the water hardness in your area, scale
may build up inside the kettle over time. Scale may
affect the performance of the kettle. Descale the kettle
regularly by following the instructions in this user
manual.
We recommend the following descaling frequency:
- Once every 3 months for soft water areas (up to
18dH).
- Once every month for hard water areas (more than
18dH).
Use white vinegar (4% acetic acid) in step 6. Rinse the
kettle and then boil twice (steps 10-12) to remove all
vinegar.

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to
your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in
your country (see the worldwide guarantee leaet for contact details).
Environment
- Do not throw away the appliance with the normal household waste at
the end of its life, but hand it in at an ofcial collection point for recycling.
By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 9).

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or
read the separate worldwide guarantee leaet.
DANSK
Indledning
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem dem til eventuel senere brug.

- Undgå spild på stikket
- Denne elkande må ikke misbruges ved anvendelse til
andre formål, da der er risiko for personskade
- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning, basisenhed
eller selve elkanden er beskadiget. Hvis netledningen
beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvaliceret fagmand for at undgå enhver
risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
og personer med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.
Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
af børn under 8 år.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Hold ledning, basisenhed og elkande væk fra varme
ader.
- Undgå at stille apparatet på en lukket overade
(f.eks. en serveringsbakke), da vandet kan samle sig
under apparatet, og en farlig situation derved kan
opstå.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle
af, før det rengøres. Elkande og basisenhed må aldrig
nedsænkes i vand eller anden væske. Apparatet
må kun rengøres med en fugtig klud og et mildt
rengøringsmiddel.
NB!
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse.
- Elkanden må kun bruges sammen med den originale
basisenhed.
- Elkanden er udelukkende beregnet til opvarmning
eller kogning af vand.
- Overfyld aldrig elkanden til over det angivne
maksimale niveau. Hvis elkanden er blevet overfyldt,
kan der sprøjte kogende vand fra hældetuden, hvilket
kan forårsage skoldning.
- Forsigtig: Ydersiden af elkanden og vandet i den
bliver meget varme under brug og i et stykke tid
efter brug. Løft altid elkanden i håndtaget. Vær også
opmærksom på den varme damp, der kommer ud af
elkanden.
- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og
andre lignende steder som gårde, bed and breakfast-
steder, personalekøkkener i butikker, på kontorer
og i andre arbejdspladser og af gæster på hoteller,
moteller og andre værelser til udlejning.

Denne elkande er udstyret med en beskyttelsesfunktion mod tørkogning:
Den slukker automatisk, hvis du kommer til at tænde for den uden vand i eller
uden nok vand i. Lad elkanden køle af i 10 minutter, og løft derefter elkanden
fra basisenheden. Derefter er elkanden klar til brug igen.

Dette Philips-apparat overholder alle standarder i
forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.

1. Varm vandet til den rette temperatur for grøn te ved at dreje knappen til
indstillingen Green Tea (grøn te).
2. Varm vandet til den rette temperatur for kaffe ved at dreje knappen til
indstillingen Coffee (kaffe).
3. Varm vandet til den rette temperatur for sort te ved at dreje knappen til
indstillingen Black Tea (sort te) .
Bemærk: Du afbryder koge- eller opvarmningsprocessen ved at slukke for
elkanden.

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden rengøring.
- Kom aldrig elkande eller basisenhed i vand.

Rengør ydersiden af elkanden og basisenheden med en
fugtig, blød klud.
Forsigtig: Lad ikke den fugtige klud komme i kontakt med
ledning, stik og basisenhedens tilslutning.

Afhængigt af vandets hårdhed, hvor du bor, kan der med
tiden aejres kalk i elkanden. Kalk kan påvirke elkandens
ydeevne. Afkalk elkanden regelmæssigt ved at følge
instruktionerne i denne brugervejledning.
Vi anbefaler følgende afkalkningsfrekvens:
- En gang hver tredje måned i områder med blødt
vand (op til 18 dH).
- En gang om måneden i områder med hårdt vand
(over 18 dH).
Brug hvidvinseddike (4 % eddikesyre) i trin 6. Rens
elkanden, og kog den derefter to gange (trin 10-12) for
at fjerne al eddike.

Du kan købe tilbehør eller reservedel på www.shop.philips.com/service eller
hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte dit lokale Philips-kundecenter
(se folderen Worldwide Guarantee for kontaktoplysninger).

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aever det i stedet på en
kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet
(g. 9).

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate folder ”World-Wide
Guarantee”.
DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips.
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnung
- Vermeiden Sie ein Auslaufen von Wasser auf den
Anschluss.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nicht auf
unsachgemäße Weise, um Verletzungen zu
vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das
Netzkabel, der Aufheizsockel oder der Wasserkocher
selbst beschädigt ist. Um Gefährdungen zu
vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von
einem Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben. Die
Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern
durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre
und beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das
Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter
8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Netzkabel, den Aufheizsockel und den
Wasserkocher fern von heißen Oberächen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf versiegelte Unterlagen
(z. B. ein Serviertablett), da sich Wasser unter dem
Gerät sammeln könnte, was zu Gefährdungen führen
würde.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker
aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät
abkühlen. Tauchen Sie den Wasserkocher und den
Aufheizsockel niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem
feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an.
- Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit dem dazu
gehörigen Aufheizsockel.
- Der Wasserkocher ist nur für das Aufheizen und
Kochen von Wasser vorgesehen.
- Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die
maximale Füllstandsmarkierung hinaus. Wenn der
Wasserkocher zu voll ist, kann kochendes Wasser
aus dem Ausgießer austreten und Verbrühungen
verursachen.
- Vorsicht: Die Außenseite des Wasserkochers und
das enthaltene Wasser sind während und einige
Zeit nach der Verwendung heiß. Heben Sie den
Wasserkocher nur am Handgriff an. Vorsicht vor
dem heißen Dampf, der aus dem Wasserkocher
entweicht.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt und in Einrichtungen wie Bauernhöfen,
Frühstückspensionen, Mitarbeiterküchen in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
sowie für Kunden in Hotels, Motels und anderen
Einrichtungen vorgesehen.

Dieser Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet, der
das Gerät ausschaltet, wenn Sie es versehentlich ohne Wasser oder bei zu
geringem Wasserstand einschalten. Lassen Sie den Wasserkocher 10 Minuten
lang abkühlen, und nehmen Sie ihn dann vom Aufheizsockel. Das Gerät ist
nun wieder betriebsbereit.

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder.
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig
nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.
philips.com/welcome registrieren.
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
HD4631
HD4632
HD4678
Specications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4240 002 01271
9
4
5
6
2
3
1
7
8
9
5
6
1
4
2
3
12
10
13
11
2x
- Keep the mains cord, the base and the kettle away
from hot surfaces.
- Do not place the appliance on an enclosed surface
(e.g. a serving tray), as this could cause water to
accumulate under the appliance, resulting in a
hazardous situation.
- Unplug the appliance and let it cool down before
you clean it. Do not immerse the kettle or base in
water or any other liquid. Only clean the appliance
with a moist cloth and a mild cleaning agent.
Caution
- Only connect the appliance to an earthed wall
socket.
- Only use the kettle in combination with its original
base.
- The kettle is only intended for heating up and boiling
water.
- Never ll the kettle beyond the maximum level
indication. If the kettle has been overlled, boiling
water may be ejected from the spout and cause
scalding.
- Be careful: the outside of the kettle and the water in
it become hot during and some time after use. Only
lift the kettle by its handle. Also beware of the hot
steam that comes out of the kettle.
- This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as farm houses, bed and
breakfast type environments, staff kitchen areas in
shops, in ofces and in other working environments
1.0L
1.5L
0.5L
1
2
3

1. Zur Zubereitung von Wasser mit der richtigen Temperatur für grünen Tee
drehen Sie den Regler auf die Einstellung «Green Tea»
2. Zur Zubereitung von Wasser mit der richtigen Temperatur für Kaffee
drehen Sie den Regler auf die Einstellung «Coffee».
3. Zur Zubereitung von Wasser mit der richtigen Temperatur für schwarzen
Tee drehen Sie den Regler auf die Einstellung «Black Tea».
Hinweis: Zum Unterbrechen des Aufheiz- oder Kochvorgangs schalten Sie
den Wasserkocher aus.

- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker
des Aufheizsockels aus der Steckdose.
- Tauchen Sie den Wasserkocher oder den
Aufheizsockel niemals in Wasser.

Reinigen Sie die Außenseite des Wasserkochers und
den Aufheizsockel mit einem angefeuchteten, weichen
Tuch.
Achtung: Achten Sie darauf, dass das feuchte Tuch nicht
in Kontakt mit dem Netzkabel, dem Stecker und dem
Anschluss des Aufheizsockels kommt.

Abhängig von der Wasserhärte in Ihrer Region
kann sich im Laufe der Zeit Kalk im Wasserkocher
ablagern. Kalk kann die Leistung des Wasserkochers
beeinträchtigen. Entkalken Sie den Wasserkocher
regelmäßig anhand der folgenden Anweisungen in
dieser Bedienungsanleitung.
Wir empfehlen folgenden Entkalkungsabstand:
- Alle 3 Monate in Gebieten mit weichem Wasser
(Härtegrad bis 18 dH).
- Einmal pro Monat in Gebieten mit hartem Wasser
(Härtegrad über 18 dH).
Verwenden Sie Haushaltsessig (4 % Essigsäure) in
Schritt 6. Spülen Sie den Wasserkocher aus, und kochen
Sie dann zweimal Wasser auf (Schritt 10 - 12), um alle
Essigrückstände zu entfernen.

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf.
Sie können auch den Philips Kundendienst in Ihrem Land kontaktieren
(entnehmen Sie die Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer ofziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 9).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale
Garantieschrift.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips.
Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el
producto en www.Philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y
consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
Advertencia
- Evite que se derrame líquido en el conector.
- No utilice esta hervidora con otros nes distintos a
los previstos para evitar posibles lesiones.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación, la base o la propia hervidora están
dañados. Si el cable de alimentación está dañado,
deberá ser sustituido por Philips, por un centro
de servicio autorizado por Philips o por personal
cualicado, con el n de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir
de 8 años y por personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca del
uso del aparato de forma segura y siempre que
sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento
a menos que tengan más de 8 años o sean
supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Mantenga el cable de alimentación, la base y la
hervidora alejados de supercies calientes.
- No coloque el aparato sobre una supercie cubierta,
ya que el agua podría acumularse bajo el aparato,
provocando una situación de peligro.
- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de
limpiarlo. No sumerja la hervidora ni la base en agua
u otros líquidos. Limpie el aparato únicamente con
un paño húmedo y un producto de limpieza suave.
Precaución
- Conecte el aparato solo a un enchufe de pared con
toma de tierra.
- Utilice la hervidora solo con su base original.
- Esta hervidora está diseñada únicamente para
calentar y hervir agua.
- No llene nunca la hervidora por encima de la
indicación de nivel máximo. Si la llena en exceso, el
agua hirviendo podría salir por la boquilla y producir
quemaduras.
- Tenga cuidado: la parte exterior de la hervidora
y el agua que contiene pueden calentarse
considerablemente durante el uso de la hervidora
y mantener esta temperatura incluso después de
que haya transcurrido un tiempo desde su uso.
Coja siempre la hervidora por el asa. Tenga cuidado
también con el vapor caliente que sale de la
hervidora.
- Este aparato está diseñado para utilizarlo en
entornos domésticos o similares como: viviendas de
granjas, hostales en los que se ofrecen desayunos,
zona de cocina en tiendas, ocinas y otros entornos
laborales, y por clientes de hoteles, moteles y
entornos residenciales de otro tipo.

Esta hervidora cuenta con un dispositivo de protección contra el hervido sin
agua: se apaga automáticamente si se enciende de forma accidental estando
vacía o si no tiene suciente agua. Deje que la hervidora se enfríe durante
10 minutos y, a continuación, retírela de su base. Ahora la hervidora estará
lista para usar.

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre
campos electromagnéticos (CEM).
la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto
en www.philips.com/welcome

1. Para preparar el agua a la temperatura correcta para el té verde, gire el
control de temperatura hasta el ajuste “Green Tea”.
2. Para preparar el agua a la temperatura correcta para el café, gire el
control de temperatura hasta el ajuste “Coffee”.
3. Para preparar el agua a la temperatura correcta para el té negro, gire el
control de temperatura hasta el ajuste “Black Tea”.
Nota: Para interrumpir el proceso de calentamiento o hervido, apague la
hervidora.

- Desenchufe siempre la base antes de limpiarla.
- No sumerja nunca la hervidora ni su base en agua.

Limpie la hervidora y la base por fuera con un paño
humedecido.
Precaución: No deje que el paño húmedo entre en
contacto con el cable, el enchufe y el conector de la base.

En función de la dureza del agua de su zona, la cal se
puede acumular en el interior de la hervidora con
el tiempo. La cal puede afectar al rendimiento de la
hervidora. Elimine los depósitos de cal de su hervidora
con regularidad siguiendo las instrucciones que
encontrará en este manual de usuario.
Le recomendamos la siguiente frecuencia de
eliminación de los depósitos de cal:
- Una vez cada 3 meses para zonas de agua blanda
(hasta 18 dH).
- Una vez al mes para zonas de agua dura (más de
18 dH).
Utilice vinagre blanco (4 % de ácido acético) en el paso
6. Enjuague la hervidora y, a continuación, hierva dos
veces (pasos 10-12) para eliminar todo el vinagre.

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips. También
puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de
contacto).

- Al nal de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida ocial para su reciclado. De esta
manera, ayudará a conservar el medio ambiente (g. 9).

Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el
folleto de garantía mundial independiente.


Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/
welcome.

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa
ja säilytä se vastaisen varalle.

- Älä läikytä nestettä liittimeen.
- Älä käytä vedenkeitintä muuhun kuin sen varsinaiseen
tarkoitukseen, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntä, virtajohto, alusta
tai itse keitin on vahingoittunut. Jos virtajohto on
vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen
liittyvät vaarat. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa
tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena. Pidä laite ja sen
johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
- Älä laske virtajohtoa, alustaa ja laitetta kuumille
pinnoille.
- Älä aseta laitetta alustalle, jossa vesi voi kerääntyä
laitteen alle (esim. tarjotin). Veden kerääntyminen
saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
ennen puhdistamista. Älä upota keitintä tai alustaa
veteen tai muuhun nesteeseen. Käytä laitteen
puhdistamiseen vain kosteaa liinaa ja mietoa
puhdistusainetta.

- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Käytä vedenkeitintä vain sen alkuperäisen alustan
kanssa.
- Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden
lämmittämiseen tai keittämiseen.
- Älä täytä vedenkeitintä enimmäistäyttömerkin yli. Jos
vedenkeitin on liian täynnä, kiehuvaa vettä voi roiskua
kaatonokasta.
- Keittimen ulkopinta ja vesi sen sisällä kuumentuvat
käytön aikana ja ovat kuumia jonkin aikaa käytön
jälkeen. Nosta vedenkeitin aina kahvasta. Varo
laitteesta tulevaa kuumaa höyryä.
- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin,
kuten: henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa
ja muissa työympäristöissä, maatilamajoitus, asiakkaat
hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä,
aamiaismajoitus.

Vedenkeittimessä on ylikuumenemissuoja. Kytkin katkaisee automaattisesti
virran vedenkeittimestä, jos vedenkeitin on vahingossa käynnistetty tyhjänä tai
jos vettä ei ole tarpeeksi. Anna keittimen jäähtyä 10 minuuttia ja nosta se irti
alustasta. Vedenkeitin on taas käyttövalmis.

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Philipsin tuki rekisteröimällä tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.

1. Lämmitä vesi vihreälle teelle sopivaan lämpötilaan kääntämällä valitsin
vihreän teen asentoon.
2. Lämmitä vesi kahville sopivaan lämpötilaan kääntämällä valitsin
kahviasentoon.
3. Lämmitä vesi mustalle teelle sopivaan lämpötilaan kääntämällä valitsin
mustan teen asentoon.
Huomautus: veden kuumentamisen voi keskeyttää katkaisemalla laitteesta
virran.

- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen
puhdistamista.
- Älä koskaan upota vedenkeitintä tai sen alustaa
veteen.

Ver el manual de Philips Viva Collection HD4678 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Hervidores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips Viva Collection HD4678 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Philips y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Philips proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Philips
Viva Collection HD4678 | HD4678/20
Hervidor
8710103353560, 8710103530749, 8710103530756, 8710103542797, 18710103542794, 68710103542799, 8710103574576, 18710103574573, 68710103574578
Español, Portugués, Inglés
Manual de usuario (PDF)
Características
Capacidad de reservorio de agua1.2 L
Indicador de nivel de aguaSi
FiltradoSi
Color del productoNegro,Plateado
Material de la carcasaABS synthetics,Stainless steel
Control de energía
Potencia2400 W
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC220 - 240 V
Ergonomía
Base antideslizanteSi
Interruptor de luz on/offSi
Apagado automáticoSi
Base rotatoria 360°Si
Caja con tapa de bisagraSi
Sin cablesSi
Puño ergonómicoSi
Almacenamiento de cableSi
Longitud del cable0.75 m
Otras características
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)160 x 244 x 222 mm
Detalles técnicos
Resistencia planaSi
mostrar más

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips Viva Collection HD4678 más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados